Sự Bùng Nổ Tiền Điện Tử

Vấn Đề Thực Sự Với Các Ngân Hàng Tập Trung Và Tại Sao Tiền Điện Tử Chắc Chắn Xảy Ra

Phát minh Bitcoin của Satoshi Nakamoto, như đã được nêu bật trong whitepaper của Bitcoin được xuất bản vào năm 2009, có, và chỉ có một mục tiêu hấp dẫn. Đó là việc loại bỏ nhu cầu cần đến một bên thứ ba đáng tin cậy và cho phép hai bên sẵn sàng giao dịch trực tiếp mà không mắc phải những điểm yếu của mô hình dựa trên niềm tin. Nhưng tại sao? Lý do là các ngân hàng hiện đại có những sai sót và như...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: Sự Bùng Nổ Tiền Điện Tử