Chính sách Bảo mật

Ngày có hiệu lực: 25 tháng 8 năm 2023

FXCM (hoặc "chúng tôi") tôn trọng quyền riêng tư của quý vị. Chính sách Bảo mật này ("Chính sách") áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua trang web này cũng như bất kỳ trang web và ứng dụng liên quan nào khác. Chính sách này không áp dụng cho các trang web được điều hành bởi các tổ chức khác và các bên thứ ba khác. Chính sách cũng áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi quý vị sử dụng hoặc tương tác với các dịch vụ của chúng tôi thông qua bất kỳ hình thức liên lạc nào được thực hiện với chúng tôi qua điện thoại, e-mail hoặc các hình thức khác. Chính sách nhằm mục đích thông báo cho quý vị về loại thông tin chúng tôi thu thập, những người chúng tôi chia sẻ thông tin, chúng tôi sử dụng thông tin đó để làm gì, cách chúng tôi bảo mật thông tin và quyền riêng tư dữ liệu của quý vị là gì.

Trong trường hợp chúng tôi đề cập đến "giao tiếp điện tử", phương thức giao tiếp này có nghĩa là bất kỳ chuyển giao tin nhắn văn bản, thoại hoặc hình ảnh nào có thể được lưu trữ trong mạng hoặc trong thiết bị đầu cuối của người nhận cho đến khi người nhận thu thập được. Nó bao gồm các phương thức như e-mail và nhắn tin tức thì.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ chúng tôi.