Làm sao để tính giá trị Notional cho sản phẩm CFD?

Khi đặt một lệnh giao dịch CFD với FXCM, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy* để kiểm soát nhiều tiền hơn số tiền thực sự phải bỏ ra để giao dịch lệnh đó (còn gọi là tiền ký quỹ). Ví dụ: nếu quý vị thực hiện giao dịch GER30 (DAX) hôm nay – ví dụ, với việc giao dịch một hợp đồng – quý vị chỉ cần khoảng 14 euro tiền ký quỹ. Tuy nhiên, GER30 (DAX) hiện đang giao dịch ở giá 12.605. Vậy thực sự thì quý vị đang kiểm soát bao nhiêu tiền khi giao dịch với 1 hợp đồng đó? Số tiền quý vị kiểm soát đó chính là giá trị Notional.

Giá trị Notional là tổng giá trị của một tài sản có đòn bẩy. Vì CFD giao dịch với đòn bẩy, khi nhà đầu tư mở một vị trí CFD, FXCM sẽ dành ra một phần vốn chủ sở hữu tài khoản của nhà đầu tư làm tiền gửi ký quỹ. Tuy nhiên, ký quỹ chỉ là một phần của số tiền thực sự được kiểm soát. Tổng số tiền được kiểm soát bởi nhà giao dịch lúc này là Giá trị Notional:

Giá trị Notional = (Giá hiện tại của tài sản * Hệ số nhân) * (Kích thước hợp đồng)

Do FXCM vi mô hóa các hợp đồng CFD của mình, nên cần phải sử dụng hệ số nhân trong phương trình tính Giá trị Notional. Vì sao lại như vậy? Điều này là do 1 hợp đồng giao dịch ở FXCM chỉ bằng một phần nhỏ của hợp đồng tương lai đầy đủ và có giá khác nhau cho mỗi điểm hoặc giá khác nhau cho mỗi pip so với hợp đồng tương lai.

Hệ số nhân là số tiền mà một nhà giao dịch sẽ thu về trên mỗi hợp đồng nếu giá sản phẩm tăng hay giảm một point.

Một point là giá trị của mỗi thay đổi của số cuối cùng trước vị trí thập phân trên giá của một sản phẩm.

Điều quan trọng cần lưu ý là sự thay đổi mỗi point và pip trên giá không nhất thiết phải như nhau.

Giá trị Notional được tính bằng đơn vị tiền tệ của sản phẩm giao dịch. Để chuyển đổi sang tài khoản mệnh giá nhà đầu tư đang dùng để giao dịch trên tài khoản, nhà đầu tư cần thực hiện phép nhân/ chia sử dụng tỷ giá FX hiện tại (xem ví dụ 3 bên dưới).

Sản phẩm Hệ số nhân Mệnh giá của sản phẩm
AUS200 0.1 AUD
Bund 10 EUR
CHN50 0.1 USD
Tembaga 100 USD
ESP35 0.1 EUR
EUSTX50 0.1 EUR
FRA40 0.1 EUR
GER30 0.1 EUR
HKG33 1 HKD
JPN225 1 Yen
NAS100 0.1 USD
NGAS 100 USD
SOYF 1 USD
JAGUNG 1 USD
GANDUM 1 USD
SPX500 1 USD
UK100 0.1 GBP
UKOil 10 USD
UKOilSpot 10 USD
US30 0.1 USD
US2000 1 USD
USOil 10 USD
USOilSpot 10 USD
XAG / USD 1 USD
XAU / USD 1 USD
BTC / USD 0.01 USD
ETH / USD 0.1 USD
LTC / USD 1 USD
BCH / USD 0.1 USD
XRP / USD 1 USD

Ví dụ 1:

Nhà đầu tư mua 5 hợp đồng SPX500. Tài khoản giao dịch với mệnh giá USD. MUA SPX500 ở giá 2,270.93. Hệ số nhân của SPX500 là 1. SXP500 có mệnh giá USD.

Giá trị Notional SPX500 = (Giá hiện tại của SPX500 * Hệ số nhân) * (Số lượng hợp đồng)
Giá trị Notional SPX500 = ($ 2,270.93 * 1) * (5)
Giá trị Notional SPX500 = $ 11,354.65

Như vậy, nhà đầu tư kiểm soát $ 11,354.65 SPX500

Ví dụ 2:

Nhà đầu tư mua 5 hợp đồng NAS100. Tài khoản giao dịch với mệnh giá USD. MUA NAS100 ở giá 5,041.90. Hệ số nhân của NAS100 là 0.1. NAS100 có mệnh giá USD.

Giá trị Notional NAS100 = (Giá hiện tại của NAS100 * Hệ số nhân) * (Số lượng hợp đồng)
Giá trị Notional NAS100 = ($ 5,041.90 * 0.1) * (5)
Giá trị Notional NAS100 = $ 2,520.95

Như vậy, nhà đầu tư kiểm soát $ 2,520.95 NAS100

Ví dụ 3:

Nhà đầu tư mua 5 hợp đồng ESP35. Tài khoản giao dịch với mệnh giá USD. MUA ESP35 ở giá 9,416.00. Hệ số nhân của ESP35 là 0.1. ESP35 có mệnh giá EUR. Tỷ giá chuyển đổi EUR/USD là 1.12528.

Giá trị Notional ESP35 = (Giá hiện tại của NAS100 * Hệ số nhân) * (Số lượng hợp đồng) * (Tỷ giá chuyển đổi)
Giá trị Notional ESP35 = ( (€ 9,416.00 * 0.1) * (5) ) * (1.12528)
Giá trị Notional ESP35 = $ 5297.8182

Như vậy, nhà đầu tư kiểm soát $ 5297.81 ESP35

* Đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận cũng như thua lỗ.